Get Adobe Flash player

You are here

Home » Office Bearers

Past Office Bearers

Office bearers of IAVA (1983-2017):

Sr. No.

Term / Year

President

Secretary

Treasurer

Executive Editor IJVA

1

1983 Adhoc Body

 

Dr. A. M. Shrivastava (Jabalpur)

Dr. R. V. Pandit

(Nagpur)

Dr. R. V. Pandit

(Nagpur)

-

2

1984

To

1987

 

Dr. L.D. Dhingra

(Hissar)

Dr. V. K. Seshadri (Madras)

Dr. P. S. Lalitha

(Madras)

Dr. D. N. Sharma (Hissar)

3

1987

To

1988

 

Dr. L.D. Dhingra

(Hissar)

Dr. V. K. Seshadri (Madras)

Dr. P. S. Lalitha

(Madras)

Dr. D. N. Sharma (Hissar)

4

1989

To

1991

 

Dr. A. M. Shrivastava

(Jabalpur)

Dr. R. P. Saigal (Ludhiana)

Dr. K. S. Roy (Ludhiana)

Dr. D. N. Sharma (Palampur)

5

1992

To

1994

 

Dr. U. B. Singh (Hydrabad)

Dr. R. P. Saigal (Ludhiana)

Dr. K. S. Roy (Ludhiana)

Dr. D. N. Sharma (Palampur)

6

1995

To

1997

 

Dr. G. Chandra (Mathura)

Dr. Vijay Raghvan (Chennai)

Dr. Sivkumar (Chennai)

Dr. Chandra Pal (Matura)

7

1998

To

2000

 

Dr. R. P. Saigal

(Ludhiana)

Dr. V. R. Bhamburkar (Nagpur)

Dr. R. S. Dalvi (Nagpur)

Dr. Chandra Pal (Mathura)

8

2001

To

2003

Dr. R. P. Saigal

(Ludhiana)

Dr. V. R. Bhamburkar (Nagpur)

Dr. R. S. Dalvi (Nagpur)

Dr. R. K. Das

(Bhubaneshwar)

9

2003

To

2006

Dr. V. R. Bhamburkar

(Nagpur)

Dr. Y. L. Vyas

(Anand)

 

Dr. D. M. Bhayani

(Anand)

 

Dr. R. K. Das

(Bhubaneshwar)

10

2006

To

2011

Dr. S.K. Nagpal

(Hisar)

Dr. Y. L. Vyas

(Anand)

Dr. D. M. Bhayani

(Anand)

Dr. R. K. Das

(Bhubaneshwar)

11. 2011 to 2015

Dr. TS Chandrashekhara Rao

(Tirupati)

Dr. Ajay Prakash

(Mathura)

Dr. Prabhakar Kumar

(Mathura)

Dr. RK Das

(Bhubaneshwar)

12. 2015 to 2017

Dr. TS Chandrashekhara Rao

(Tirupati)

Dr. Ajay Prakash

(Mathura)

Dr. Prabhakar Kumar

(Mathura)

Dr. Ishwar Singh

(Pantnagar)