Get Adobe Flash player

You are here

Home » About Us » Activities

List of Awardee

Recepients of Life Time Achievement Award:

 1. Dr  A. M Srivastava. – Jabalpur
 2. Dr  U. B. Singh – Hyderabad
 3. Dr. G. Chandra-  Mathura
 4. Dr. K. N. Vyas- Anand
 5. Dr. Y. Singh- Hisar
 6. Dr. R. P. Saigal- Ludhiana
 7. Dr. D. N. Sharma- Palampur
 8. Dr. V. Ramkrishna – Bidar
 9. Dr. K. S. Roy – Ludhiana
 10. Dr V. K. Shesadri –Chennai
 11. Dr C. Vijayragavan- Chennai
 12. Dr. V. R. Bhamburkar – Nagpur
 13. Dr. M. Bhattacharya- Assam
 14. Dr. S. K. Nagpal - Hisar
 15. Dr M L Parmar – Mahow
 16. Dr. C. Thandavamurthy - Puducherry (2012)
 17. Dr. R.K. Ghosh - Kolkata (2013)
 18. Dr. P.S. Lalitha - Chennai (2014)
 19. Dr. Chandra Pal - Mathura (2015)
 20. Dr. KV Sundara Rao - Tirupati (2016)
 21. Dr. LN Das - Bhubaneshwar (2017)

Recepients of Dr V R Bhamburkar ANATOMIST OF YEAR Award

 1. Dr Y L Vyas - Anand
 2. Dr T S Chandrasekhara Rao - Tirupati
 3. Dr G K Singh - Pantnagar
 4. Dr Geetha Ramesh - Chennai
 5. Dr. R.K. Das - Bhubaneshwar (2012)
 6. Dr. Gajen Baishya - Guwahati (2013)
 7. Dr. Neelam Bansal - Ludhiana (2014)
 8. Dr. Gurdial Singh - Hisar (2015)
 9. Dr. UK Mishra - Bhubaneshwar (2016)
 10. Dr. Ajay Prakash - Mathura (2017)

Fellow IAVA Recipients

 1. Dr. G. K. Singh – Pantnagar
 2. Dr. R. K. Ghosh – Kolkata
 3. Dr D N Sharma - Palampur
 4. Dr K S Roy - Ludhiana
 5. Dr C Thandav Murthy - Puducherry
 6. Dr TS Chandrasekhara Rao - Tirupati
 7. Dr S K Nagpal - Hisar
 8. Dr Gurdial Singh - Hisar
 9. Dr P S Lailtha - Chennai
 10. Dr R K Das - Bhubaneshwar
 11. Dr Neelam Bansal - Ludhiana
 12. Dr Opinder Singh - Ludhiana
 13. Dr R S Shethy - Ludhiana
 14. Dr Pawan Kumar - Hisar
 15. Dr Partha Das - Kolkata
 16. Dr U K Misra - Bhubaneshwar
 17. Dr M. Bhattacharya - Guwahati
 18. Dr Munmun Sarma - Guwahati
 19. Dr Geetha Ramesh - Chennai
 20. Dr V Ramkrishna - Bidar
 21. Dr Iswar Singh - Pantnagar
 22. Dr Y L Vyas - Anand
 23. Dr D M Bhayani - Anand
 24. Dr P L Dhande - Mumbai
 25. Dr S B Banubakode- Nagpur
 26. Dr R. S. Dalvi - Nagpur
 27. Dr. S P  Ingole - Durg
 28. Dr. Balwinder Singh - Pantnagar
 29. Dr. Ajay Prakash - Mathura
 30. Dr. MM Farooqui - Mathura
 31. Dr. Archana Pathak  - Mathura
 32. Dr. Gajen Baishya - Guawahati (2012)
 33. Dr. PVS Kishore - AP (2012)
 34. Dr. RR Mugale (2012)
 35. Dr. Rakesh Mathur - Bikaner (2013)
 36. Dr. P.C. Kalita - Aizawl (2013)
 37. Dr. NC Nandeshwar - Nagpur (2014)
 38. Dr. SA Gaikwad - Mumbai (2014)
 39. Dr. Varinder Uppal - Ludhiana (2015)
 40. Dr. S Maya - Thrissur (2015)
 41. Dr. Y Nagamalleswari - Gannavaram (2015)
 42. Dr. RV Prasad - Shimoga (2016)
 43. Dr. P Jagapathi Ramayya - Tirupati (2016)
 44. Dr. Suresh Mehta - Ranchi (2016)
 45. Dr. S. Ushakumary - Chennai (2017)
 46. Dr. Sanjay Ray - Kolkata (2017)
 47. Dr. Prabhakar Kumar - Mathura (2017)